Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Informację o danych do wpłaty możesz otrzymać poprzez kontakt z  negocjatorem Kancelarii Prawnej LEXUS – kliknij tutaj. Jeżeli otrzymałeś wezwanie do zapłaty to wskazaliśmy w nim numer konta i inne istotne informacje dotyczące płatności.

Wpłaty możesz dokonywać w banku, przez system bankowości elektronicznej, na poczcie i w punktach opłat.

 Pamiętaj, aby w tytule przelewu wpisać numer umowy i numer sprawy.

Kancelaria Prawna „LEXUS” M. Bobolewski i S-ka sp. k. we Wrocławiu prowadzi czynności na podstawie umowy zawartej z Wierzycielem – Administratorem Danych Osobowych, jako podmiot przetwarzający. Dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwane dalej „RODO”.  Uzasadnionym interesem Administratora Danych – Wierzyciela jest odzyskanie kwot zadłużenia z tytułu umów zawartych z dłużnikiem, stąd w zakresie i w celu niezbędnym do dochodzenia roszczeń dla prowadzenia czynności windykacyjnych nie jest wymagana zgoda osoby, której dane są przetwarzane. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajdziesz w zakładce RODO.

Polskie prawo cywilne posiada uregulowaną instytucję przedawnienia długu. W zależności od źródła zobowiązania (np. umowa sprzedaży, umowa kredytowa, umowa na usługi telekomunikacyjne) przewidziane zostały różne terminy, po upływie których dłużnik może bronić się w postępowaniu przed Sądem zarzutem przedawnienia roszczenia.

 Trzeba jednak pamiętać, że upływ okresu przedawnienia nie oznacza, że dług przestaje istnieć, a dłużnik „oddłuża się”. Wierzyciel w dalszym ciągu ma prawo dochodzić należnego mu świadczenia, a dłużnik dalej jest zobowiązany do zapłaty. Z tego względu Wierzyciel posiada możliwości podejmowania próby ugodowej spłaty, windykacji polubownej czy wpisania długu do biur informacji gospodarczych. Stąd częstą sytuacją jest, gdy upłynął okres przedawnienia, a dłużnik w dalszym ciągu figuruje w BIG czy BIK, co ma wpływ na jego historię i wiarygodność kredytową. 

W skład zobowiązania wchodzi należność główna (niespłacony kapitał) oraz wszelkie dodatkowe koszty, powstałe w trakcie trwania umowy oraz po jej ustaniu/wypowiedzeniu takie jak: odsetki, koszty monitów oraz opłaty dodatkowe. W przypadku prowadzonego postępowania sądowo – egzekucyjnego, doliczane są dodatkowo koszty zasądzone przez sąd lub komornika.

Musisz pamiętać, że w momencie zakończenia działań windykacyjnych Kancelarii sprawa wraca do Wierzyciela i decyzja należy do niego. W większości przypadków Wierzyciele kierują sprawę do Sądu, a następnie, po uzyskaniu wyroku lub nakazu zapłaty, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, do komornika. Oczywiście w takiej sytuacji oprócz długu będziesz musiał zapłacić koszty sądowe i koszty pełnomocnika poniesione przez Wierzyciela oraz koszty komornicze. Taki dług może Ci towarzyszyć i narastać przez kolejnych kilka lat, a jeśli Wierzyciel będzie konsekwentny to nawet do końca życia. Naturalnie Wierzyciel także może taką wierzytelność w każdej chwili sprzedać lub zgłosić do biur informacji gospodarczych.

Z takiej perspektywy porozumienie się z negocjatorem Kancelarii co do warunków spłaty wydaje się całkiem dobrym, a może jedynym polubownym i bezkosztowym rozwiązaniem, nieprawdaż?

Jeżeli otrzymałeś od nas pismo, email, sms, wiadomość głosową to są tam zawarte dane kontaktowe do Kancelarii. Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub pisemnie. Rekomendujemy jak najszybszy kontakt telefoniczny z negocjatorem, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji z tytułu niespłaconej wierzytelności i zyskać jak najdłuższą ilość czasu na zgromadzenie środków na spłatę.
Nie pamiętasz danych teleadresowych Kancelarii – kliknij tutaj

Możesz również użyć formularza kontaktowego – kliknij tutaj  Nie zapomnij zostawić swojego numeru telefonu do kontaktu lub adresu email.

Zadzwonimy lub napiszemy  do Ciebie najszybciej jak to możliwe.

Jeżeli preferujesz kontakt osobisty umów się na wizytę w naszej siedzibie (uwzględniając obecne obostrzenia covidowe i  dbając o wspólne bezpieczeństwo) 

W dzisiejszych czasach każdy z nas spotkał się z sytuacją, gdy rozmówca telefoniczny reprezentujący firmy przetwarzające dane, zwłaszcza z sektora finansowego czy telekomunikacyjnego, na wstępie informuje o nagrywaniu rozmów i zadaje pytania np. o datę urodzenia. Bywa to oczywiście irytujące, gdy po raz kolejny musimy odpowiadać na takie pytania, ale pamiętajmy, że jest to robione dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Przecież chyba nikt nie chciałby, żeby informacje dotyczące jego sytuacji finansowej czy zadłużenia dostały się w niepowołane ręce? Dlatego pracownicy Kancelarii przed podjęciem rozmowy telefonicznej na jej wstępie muszą poinformować o jej nagrywaniu, a następnie zweryfikować tożsamość rozmówcy. Dopiero po potwierdzeniu tożsamości możesz porozmawiać o swojej spawie z pracownikiem Kancelarii. Mamy świadomość, że są osoby, które nie lubią ujawniać takich informacji w rozmowie, ale jest to właśnie niezbędne dla ochrony tych informacji.

Jeżeli nie jesteś w stanie zapłacić należnej kwoty we wskazanym terminie i wysokości skontaktuj się jak najszybciej z negocjatorem Kancelarii Prawnej LEXUS w celu ustalenia najkorzystniejszej formy spłaty – kliknij tutaj. Wysokość rat uzależniona jest od kilku czynników, takich jak: wysokość zadłużenia, etap sprawy, indywidualna procedura Wierzyciela czy Twoje możliwości finansowe. Jeżeli to możliwe zaproponujemy Ci zawarcie ugody.

Kancelaria Prawna LEXUS nie nalicza bezpośrednio żadnych dodatkowych opłat za podejmowane działania windykacyjne takie jak: wysyłka listów, wiadomości SMS/Email, wykonywanie połączeń telefonicznych czy wizyty osobiste. Tylko Wierzyciel jest uprawniony do powiększenia kwoty zobowiązania o dodatkowe koszty (zgodnie z zawartą z Tobą umową).

Pracownicy Kancelarii zobowiązani są do działania zgodnie z umową z Wierzycielem oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego m.in. Kodeksu cywilnego, Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, Ustawy Prawo Bankowe. Zgodnie z prawem nie możemy bez odpowiedniego upoważnienia udzielać informacji na Twój temat osobom trzecim (nawet najbliższej rodzinie). Istnieje możliwość upoważnienia osoby trzeciej przez osobę zadłużoną do uzyskiwania informacji na temat sprawy, ale wymagane jest przesłania do Kancelarii upoważnienia potwierdzonego notarialnie lub upoważnienia pisemnego akceptowanego przez Wierzyciela, w zależności od rodzaju sprawy. Jest to szczególnie ważne w sytuacjach, gdy Wierzyciel jest Bankiem, bo w treści pełnomocnictwa musi znaleźć się informacja o upoważnieniu do udzielenia informacji objętych tajemnicą bankową.

W Kancelarii zdajemy sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy ludźmi i możemy popełniać błędy lub mieć gorszy dzień. Jednocześnie bardzo zależy nam na świadczeniu najwyższej jakości usług zgodnie z naszym mottem – „Pięciogwiazdkowa jakość obsługi”. Stąd każda reklamacja dotycząca podejmowanych przez nas czynności, nieprawidłowości czy błędów jest dla nas szczególnie cenna i podchodzimy do niej w sposób indywidualny, zgodnie z przyjętymi procedurami.

Zachęcamy do kontaktu w formie listowej poprzez wysłanie reklamacji na adres Kancelarii:

Słubicka18, bud. TGG, III p., 53-615 Wrocław lub w formie mailowej na adres e-mailowy: reklamacje@lexus.net.pl

 

Informację o danych do wpłaty możesz otrzymać poprzez kontakt z  negocjatorem Kancelarii Prawnej LEXUS – kliknij tutaj. Jeżeli otrzymałeś wezwanie do zapłaty to wskazaliśmy w nim numer konta i inne istotne informacje dotyczące płatności.

Wpłaty możesz dokonywać w banku, przez system bankowości elektronicznej, na poczcie i w punktach opłat.

Pamiętaj, aby w tytule przelewu wpisać numer umowy i numer sprawy.

 

Otrzymałeś wezwanie do zapłaty z Kancelarii Prawnej LEXUS ? Prawdopodobnie masz niezapłacone zobowiązanie, a firma/instytucja, w której masz zaległość, zwróciła się do Kancelarii z prośbą o pomoc w odzyskaniu zaległych płatności.

W przypadku otrzymania wezwania do zapłaty postępuj zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi. Jeżeli potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj się jak najszybciej z naszym negocjatorem – kliknij tutaj.

Nasz pracownik udzieli Ci wyczerpującej informacji na temat zadłużenia i zaproponuje rozwiązanie sprawy na etapie polubownym.

Samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest dopiero pierwszym krokiem. Dopiero prawomocne ogłoszenie upadłości przez Sąd wywołuje skutki, ale trzeba pamiętać, że nie oznacza to wygaśnięcia długów, a zmianę sposobu ich odzyskania. Wierzyciele bowiem zgłaszają swoje wierzytelności do syndyka, który po ogłoszeniu upadłości tworzy listę wierzytelności. Warto wiedzieć, że długi powstałe po ogłoszeniu upadłości i zaciągnięte przez syndyka nie podlegają umorzeniu.

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze jest specyficznym postępowaniem, w którym Sąd nie ma do czynienia z dowodami ani ich nie ocenia, a wydaje nakaz zapłaty, gdy pozew spełnia wymogi formalne. Wniesienie sprzeciwu przez pozwanego skutkuje umorzeniem postępowania i utratą mocy nakazu zapłaty ALE nie oznacza to, że Sąd przyznał rację pozwanemu zaś powód-Wierzyciel racji nie miał. Przeciwnie, Wierzyciel dalej jest uprawniony do dochodzenia zapłaty w sposób przez siebie wybrany: może to być złożenie kolejnego pozwu (ale już w Sądzie tradycyjnym), może sprzedać dług albo zlecić prowadzenie działań windykacyjnych. Warto pamiętać, że złożenie pozwu do E-Sądu przerywa bieg przedawnienia roszczenia Wierzyciela.