SŁOWNIK


 • Wierzyciel– osoba fizyczna lub prawna, która ma prawo dochodzić spełnienia świadczenia przez Dłużnika.  Konkretna osoba jest Wierzycielem dopóki istnieje dług czyli dopóki Dłużnik nie dokona zaspokojenia Wierzyciela lub dopóki Wierzyciel nie przestanie mieć prawa do świadczenia będące przedmiotem długu. Osoba Wierzyciela może ulegać zmianom, gdyż osoba początkowo będąca Wierzycielem może przenieść swoje prawa na inną osobę w różnych formach np. sprzedaży, darowizny, dziedziczenia.
  PAMIĘTAJ! Jeśli wiesz, że masz dług, a dochodzi go inny podmiot niż Wierzyciel pierwotny, który potwierdzi że jest Wierzycielem aktualnym, to Twoim obowiązkiem jest zapłata temu Wierzycielowi!  
 • Dłużnik– osoba fizyczna lub prawna, która ma obowiązek spełnienia świadczenia na rzecz Wierzyciela. Konkretna osoba jest Dłużnikiem dopóki istnieje dług czyli dopóki Dłużnik nie dokona zaspokojenia Wierzyciela lub dopóki Dłużnik nie przestanie być zobowiązany do świadczenia na rzecz Wierzyciela.
  PAMIĘTAJ! Jesteś Dłużnikiem dopóki istnieje dług, za który odpowiadasz, co oznacza, że Wierzyciel może prowadzić działania skierowane na jego zapłatę m.in. windykację polubowną, wpisanie do biur informacji gospodarczych i kredytowych, skierowanie sprawy do sądu, skierowanie sprawy do komornika.
 • Dług– jest świadczeniem wynikającym najczęściej z umowy pomiędzy Wierzycielem a Dłużnikiem, które Dłużnik powinien spełnić na rzecz Wierzyciela. Dług może być przedmiotem obrotu, co oznacza, że może zmienić się osoba Wierzyciela lub Dłużnika.  
  PAMIĘTAJ! Dług wyrażony kwotą pieniężną rzadko pozostaje wielkością stałą. W przypadku długu pieniężnego za każdy dzień opóźnienia Wierzyciel może naliczać odsetki, co sprawia że wartość długu wzrasta! W przypadku długów niepieniężnych w umowach mogą być zastrzeżone kary umowne za nieterminowe świadczenie, które również obciążają Dłużnika.
 • Odsetki– są formą dodatkowego obciążenia Dłużnika na rzecz Wierzyciela oprócz należności głównej. Wyróżniamy odsetki kapitałowe czyli wynagrodzenie dla Wierzyciela za korzystanie przez Dłużnika z jego pieniędzy np.  biorąc kredyt Bank wskazuje jakie jest oprocentowanie oraz odsetki za opóźnienia czyli forma rekompensaty dla Wierzyciela za nieterminowe spłacanie długu przez Dłużnika.
  PAMIĘTAJ! Nie płacąc Długu w terminie będzie on narastał z uwagi na odsetki. W przypadku porozumienia z Wierzycielem lub reprezentującym go pełnomocnikiem jakim jest Kancelaria, istnieje możliwość zaprzestania naliczania odsetek lub nawet umorzenia w całości/części już istniejących. Jeśli wiesz, że nie zapłacisz Długu w terminie wcześniej zgłaszaj się do Wierzyciela lub Kancelarii, dzięki temu masz szansę ograniczyć swoje straty!
 • Przedawnienie– jest to znana i stara zasada prawa cywilnego oznaczająca, że Dłużnik może uchylić się od spełnienia obowiązku świadczenia (zapłaty Długu) w postępowaniu przed Sądem. Dłużnik może podnieść w postępowaniu sądowym zarzut przedawnienia, który sprawia, że Dług staje się naturalny. Zarzut przedawnienia można podnieść dopiero po upływie okresu czasu wskazanego w przepisach prawa- najczęściej 3 lub 6 lat.
  PAMIĘTAJ! Upływ okresu przedawnienia nie oznacza, że Dług przestaje istnieć! Staje się on tylko długiem naturalnym, a zatem Wierzyciel dalej może go dochodzić, a także informacja o nim może wpływać na Twoją zdolność kredytową i ocenę przez instytucje finansowe.
 • Upadłość konsumencka– w przypadku niewypłacalności Dłużnik będący konsumentem może skierować wniosek do Sądu Rejonowego o ogłoszenie upadłości. Jeśli Sąd przychyli się do wniosku to może ogłosić upadłość Dłużnika, a jego majątkiem zaczyna zarządzać Syndyk. Upadły Dłużnik musi przekazać Syndykowi cały podlegający zajęciu majątek, który zostanie zlicytowany na pokrycie długów Upadłego. Syndyk ustala również plan spłaty Wierzycieli, który może trwać maksymalnie 7 lat. W tym czasie Dłużnik spłaca Wierzycieli w oparciu o zatwierdzony plan spłaty. PAMIĘTAJ! Planem spłaty nie są objęte długi powstałe po ogłoszeniu upadłości, dlatego jeśli Dłużnik nie płaci kolejnych długów to mogą być one dochodzone przez Wierzyciela.
  PAMIĘTAJ! Ogłoszenie upadłości oznacza bankructwo Dłużnika, które będzie miało długoletni skutek dla jego wiarygodności finansowej i oceny zdolności kredytowej dokonywanych przez instytucje finansowe.
 • Nakaz zapłaty w EPU – jest to orzeczenie wydawane przez E-Sąd w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU). Sąd nakazuje w nim Dłużnikowi zapłatę należnej kwoty Wierzycielowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania nakazu przez Dłużnika lub wniesienia w tym czasie sprzeciwu. Jeżeli Dłużnik wniesie skutecznie sprzeciw E-Sąd stwierdza utratę mocy nakazu i umarza postępowanie.
  PAMIĘTAJ! E-Sąd jest sądem elektronicznym, który nie sprawdza dowodów i działa w sposób uproszczony. Dlatego umorzenie postępowania nie oznacza zakończenia sprawy lub przyznanie racji Dłużnikowi przez E-Sąd. Przeciwnie, w takiej sytuacji Wierzyciel dalej może prowadzić windykację lub skierować sprawę do Sądu tradycyjnego, gdyż Dług dalej istnieje i jest wymagalny.